Mgr. Michal Autrata

Mgr. Michal Autrata

Michalovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Počas svojej právnickej praxe riešil prevažne spory týkajúce sa nekalosúťažného konania, neoprávnených zásahov práv k ochranným známkam a dizajnom, či krádeže know-how.

Ako právny zástupca obhajoval klientov aj v sporoch o náhradu škody spôsobenej orgánmi verejnej moci, vrátane vyjednávania a mimosúdneho riešenia sporov, v konaniach o správnych žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov – správcov dane a orgánov dozerajúcich na verejné obstarávanie. 

Participoval na viacerých akvizíciách popredných mediálnych holdingov, a tiež transakciách týkajúcich sa exit dealov realitných projektov. Bol súčasťou tímu pracujúceho na akvizícii zahraničnej banky a zastrešoval prípravu dokumentácie pri reorganizácii poprednej siete lekární na Slovensku. V rámci svojej praxe bol súčasťou projektov zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a iných regulácií (compliance) vo vzťahu k otázkam práva ICT, environmentálneho či farmaceutického práva.  

Právne služby poskytuje klientom pôsobiacim v oblasti médií, informačných technológií, hazardu, ale tiež z odvetvia odpadového hospodárstva. Počas svojej kariéry spolupracoval so spoločnosťami a skupinami na Slovensku, ako aj v zahraničí. 

Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti občianskeho a obchodného práva, správneho práva a práva duševného vlastníctva. Podieľal sa na množstve M&A transakcií, kde pripravoval transakčnú dokumentáciu, vykonával due diligence, a posudzoval tiež súťažnoprávne aspekty transakcie. 

Michal je držiteľom certifikátu FLI Network so zameraním na identifikáciu korupčného správania a boj proti praniu špinavých peňazí. Ako právnik, a zároveň technologický nadšenec, je autorom článkov a publikácií zameraných najmä na duševné vlastníctvo. V súčasnosti pracuje na príprave rigoróznej práce zameranej na právne aspekty zodpovednosti za škodu spôsobenej umelou inteligenciou. 

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2021
2021 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2017 – Škubla & Partneri s. r. o., advokátska kancelária
2015 – HKP Legal, s.r.o., advokátska kancelária
Mgr., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2017
Bc., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2015
Poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava