Aktuality

Patríme k TOP 10 najväčším právnickým kanceláriám na Slovensku

Expertízu a odborné kompetencie sme potvrdili aj v ďalších 10 kategóriách. Patríme k TOP 10 najlepším advokátskym kanceláriám so špecializáciou v oblastiach: act MPH advocates zároveň patrí aj medzi TOP 5 najúspešnejších lokálnych právnických spoločností na Slovensku. Toto umiestnenie je výsledkom našej dlhodobej intenzívnej práce, 100% nasadeniu celého tímu a úspechom na trhu. Rebríčky najlepších právnických kancelárií tvorí každoročne redakcia The Slovak Spectator a denník SME v spolupráci s Finstat. Výsledky sú publikované v Investment Advisory Guide. Tento úspech a dôvera klientov nás zaväzuje poskytovať aj naďalej tie najlepšie služby.

Bude návrh novej stavebnej legislatívy reagovať na súčasné pomery? 

Územné plánovanie a stavebné konanie má v súčasnom stave viacero nedostatkov. Môže za to niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí najmä absencia digitalizácie a zdieľania dát, nepredvídateľnosť a neprehľadnosť procesov, a ich veľmi náročná kontrola. Z uvedených dôvodov bolo prijatie novej stavebnej legislatívy viac ako nevyhnutné. Súčasná právna úprava neumožňuje náležitý rozvoj infraštruktúry a veľmi často sme svedkami aj rozsiahlych zásahov v oblasti životného prostredia. Aké sú najčastejšie dôvody na zmenu stavebného zákona? Z praktického hľadiska možno argumentovať najmä tým, že naše stavebné konania nie sú jednotné. V praxi to vyzerá tak, že územné plánovanie a stavebné konanie je rozdelené do veľkého počtu malých, čiastkových procesov, čo sa v konečnom dôsledku veľmi nepriaznivo odzrkadľuje v dlhotrvajúcich stavebných procesoch. Ďalším veľmi dôležitým dôvodom je to, že prevažná väčšina miest a obcí má v súčasnosti zastarané a neaktuálne územné plány, čo vedie k spomínanej neúmernej dĺžke povoľovacích procesov. S tým následne nepriamo súvisí aj fakt, že štátne a samosprávne územné plánovanie nie je navzájom prepojené. V neposlednom rade je dôvodom na zmenu v oblasti stavebnej legislatívy aj nadmerná administratívna záťaž subjektov, ktorá spočíva v nejednotnej a nedostatočnej informatizácii a elektronizácii. Treba pripomenúť, že aj nedostatočná komunikácia medzi účastníkmi konania a zúčastnenými osobami v procese výstavby znemožňuje plynulý priebeh stavebného konania. Aké sú hlavné prínosy novej stavebnej legislatívy? Z dôvodovej správy vládneho návrhu zákona o výstavbe vyplýva najmä potreba zefektívnenia a profesionalizácie štátnej správy v oblasti výstavby. Cieľom novej právnej úpravy je znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, a to predovšetkým prostredníctvom elektronizácie jednotlivých procesov a digitalizácie dát súvisiacich s územným plánovaním a výstavbou. Uvedeným by sa vyriešil najzásadnejší problém platnej právnej úpravy, ktorým je v súčasnosti časová náročnosť stavebného konania. Nová stavebná legislatíva si kladie za cieľ zefektívniť a zjednodušiť stavebné povoľovanie. Po formálnej stránke je nový zákon koncepčne usporiadaný tak, aby poskytoval čo najväčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Zákon o výstavbe v sebe zahŕňa komplexnú právnu úpravu štátneho stavebného dohľadu. Tým sa má zabezpečiť nielen efektívnejší proces výstavby, ale aj posilnenie práva a vymožiteľnosti, ktorá je v súčasnosti veľmi veľkým a častým problémom v stavebných konaniach. Zmení sa rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb? Áno, súčasná legislatíva udeľuje rozhodovaciu právomoc mestám a obciam. Ide o veľmi významnú koncepčnú zmenu, ktorá bude mať veľký dopad na rozhodovaciu právomoc pri povoľovaní stavieb. Po novom sa bude povoľovanie stavieb riadiť centrálne, a tento proces bude v pôsobnosti novozriadeného ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorým bude Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. V rámci jeho pôsobnosti bude najmä vypracovávať koncepcie a smery rozvoja vo výstavbe, bude rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu, ale zverí sa mu aj vedenie registra stavieb v informačnom systéme a riadenie výkonu štátnej správy vo výstavbe . Dôjde teda k preneseniu právomoci z doterajších stavebných úradov (ktorými sú mestá a obce) na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Takýmito stavebnými úradmi budú regionálne stavebné úrady, v ktorých územnom obvode sa majú vykonávať stavebné práce. Regionálnych pracovísk bude na našom území osem. Do ich pôsobnosti

act MPH advocates je Právnickou firmou roka 2022

Advokátska kancelária act MPH advocates sa stala VÍŤAZOM v prestížnej súťaži Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií a aj v kategórii Logistika a dopravné stavby. act MPH advocates získala ocenenie VEĽMI ODPORÚČANÁ právnická kancelária celkom v 14 kategóriách: Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Duševné vlastníctvo, Pracovné právo, Verejné obstarávanie, Sporová agenda, Daňové právo, Energetika a energetické projekty, Zdravotnícke právo, Právo životného prostredia a Compliance. act MPH advocates získal tiež ocenenie ODPORÚČANÁ právnická kancelária v kategórii Bankovníctvo a financie. „Ďakujem a veľmi si cením dôveru našich klientov. Rovnako by som rád poďakoval kolegyniam i kolegom za úsilie a špičkovú prácu v tíme act MPH advocates. Ocenenie je dôkazom našej snahy ponúkať najlepšie znalosti, skúsenosti i komunikáciu s klientom. Tak ako tieto ocenenia si vážime každý jeden mandát a každý projekt, na ktorom sa môžeme podieľať našou expertízou.“ JUDr. Milan Malata, partner act MPH advocates Ďakujeme klientom za dôveru a príležitosť spolupracovať na zaujímavých projektoch. Úspech a dôvera nás zaväzuje poskytovať aj naďalej všetkým klientom silné právne zázemie a prémiové služby. Prestížnu súťaž Právnická firma roka pre najlepšie advokátske kancelárie na Slovensku vyhlasuje a organizuje týždenník TREND v spolupráci s vydavateľstvom EPRAVO.SK.

act MPH advocates poskytol právne poradenstvo pre unikátnu akvizíciu

Tím act MPH advocates komplexne zastrešil celý proces due diligence. Náš tím sa zúčastnil na negociačnom procese a riadil komunikáciu so všetkými stranami. Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie transakčnej a zmluvnej dokumentácie. Špecifické regulácie Akvizičný projekt držiteľa licencie na poskytovanie platobných služieb predstavuje unikátne know-how z pohľadu regulácií. Okrem komplexného procesu M&A zastrešoval náš tím aj komplexné právne poradenstvo a služby súvisiace so špecifickými reguláciami finančných trhov, štruktúrovaním transakcií a daňovým poradenstvom. Traja investiční partneri Act MPH advocates sa podieľal na príprave troch samostatných zmlúv o kúpe majoritného podielu reprezentujúcich záujmy a podmienky troch strán. Súčasťou investičnej transakcie bol zároveň aj presun časti aktivít spoločnosti Tapeon pôsobiacej v oblasti sprostredkovania platieb cez platobné terminály pod spoločnosť Pay Solutions. „act MPH advocates poskytol právne poradenstvo a svoje ďalšie služby pre významných inovátorov a investorov v oblasti platobných riešení v strednej Európe. Výsledok tejto strategickej akvizície potvrdil našu expertízu a schopnosť uzatvárať náročné transakcie v technologickom odvetví i v medzinárodnom priestore,“ povedala Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová, partner act MPH advocates, ktorá viedla expertný právny tím. Spoločnou víziou tejto akvizície je expanzia technológie a produktov do regiónu CEE. Platobnú bránu Besteron od spoločnosti Pay Solutions využíva približne 1500 on-line obchodníkov. Predpokladá sa, že v roku 2022 PaySolution sprocesuje platby v objeme vyše 400 miliónov eur. Akvizícia spoločnosťou Solitea prinesie na trh viacero inovácií pre moderné platobné brány – napríklad vyplácanie v 32 krajinách EÚ v 12 menách. „Som rád, že sme sa pri tejto strategickej transakcii rozhodli pre spoluprácu s act MPH advocates,“ uviedol Martin Skaba, zo spoločnosti Sandberg Capital, ktorá je väčšinovým vlastníkom firmy Solitea. „V službách, ktoré pre nás poskytujú, patria medzi najlepších na trhu – a to nielen rozsahom znalostí a skúseností, ale aj kombináciou expertíz z iných oblastí. Na spolupráci s act MPH advocates si ceníme najmä schopnosť ich tímu vidieť problematiku v širších súvislostiach, vysokú profesionalitu a biznis pohľad na naše podnikateľské aktivity,“ doplnil Martin Skaba. act MPH advocates tím, ktorý poskytoval právne poradenstvo pri tejto akvizícii, viedla Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová, partner act MPH advocates. Na projekte sa spolupodieľali Mgr. Jana Alušíková, Mgr. Jana Vasiľová, Mgr. Patrik Budke a Mgr. Andrea Mochorovská. O spoločnosti act MPH advocates Act MPH advocates je renomovaná advokátska kancelária s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na trhu. Skúsený expertný tím vytvára klientom silné právne zázemie pre dlhodobé investície s medzinárodným dosahom, aj každodenné rozhodnutia. act MPH advocates je súčasťou aliancie act legal, v ktorej pôsobí vyše 400 právnikov, finančných, daňových a biznis poradcov pôsobiacich v 11 právnych kanceláriách v 9 krajinách Európy. act MPH advocates je viacnásobným víťazom v súťaži Právnická firma roka a opakovane získala ocenenie Právnická firma roka v kategóriách Telekomunikácie, právo informačných technológií a Sporová agenda. O spoločnosti SOLITEA Solitea, a.s., patrí medzi veľkých európskych dodávateľov ICT riešení pre komerčné subjekty aj štátnu správu. Spoločnosť zamestnáva v siedmich krajinách vyše 1 400 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje viac než 260 000 zákazníkov v 35 krajinách. O spoločnosti SANDBERG CAPITAL Sandberg Capital je slovenská správcovská spoločnosť, ktorá sa zameriava na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na

Dočasná ochrana pre osoby utekajúce z Ukrajiny v dôsledku vojny – praktický sprievodca pre zamestnávanie cudzincov, ktorým bolo poskytnuté dočasné utočisko v Slovenskej republike a poskytovanie ubytovania pre ľudí na úteku

Čo je to dočasná ochrana a čoho sa týka? Dočasná ochrana je núdzový mechanizmus, ktorý možno použiť v prípadoch hromadného prílevu osôb, a ktorého zámerom je poskytnúť okamžitú a kolektívnu ochranu (t. j. bez potreby preskúmania individuálnych žiadostí) vysídleným osobám, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Vykonávacie rozhodnutie o dočasnej ochrane prijala Rada EÚ dňa 04.03.2022 z dôvodu hromadného prílevu osôb utekajúcich z Ukrajiny v dôsledku vojny. Čo je zámerom dočasnej ochrany? Cieľom tohto rozhodnutia je zmierniť tlak na azylové systémy jednotlivých členských krajín a umožniť týmto osobám požívať harmonizované práva v celej Európskej únii. Ide o práva z oblasti pobytu, prístupu na trh práce a k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu maloletých. Ako dlho je táto dočasná ochrana platná? Dočasná ochrana je momentálne aktivovaná na obdobie jedného roka, pričom toto obdobie sa môže automaticky predlžovať o šesťmesačné obdobia (na základe návrhu Komisie), a to najviac o jeden rok. V prípade situácie, že bude možný bezpečný a trvalý návrat osôb späť na Ukrajinu, poskytovanie dočasnej ochrany môže byť ukončené. Na koho sa vzťahuje rozhodnutie o dočasnej ochrane? Rozhodnutie o dočasnej ochrane sa vzťahuje na štátnych príslušníkov Ukrajiny, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu na Ukrajine, a na ich rodinných príslušníkov, ak sa zdržiavali na Ukrajine 24. februára 2022 alebo pred týmto dátumom. Toto rozhodnutie sa aplikuje aj na osoby, ktoré sa ocitli na území Európskej únie tesne pred 24. februárom 2022 (napr. pracovne alebo z dôvodu rekreácie). V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín pobývajúcich na Ukrajine 24. februára alebo pred týmto dátumom s povolením na trvalý pobyt, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojich krajín, uplatňujú členské štáty buď dočasnú ochranu alebo primeranú ochranu podľa svojho vnútroštátneho práva.  Právny status cudzinca s dočasným útočiskom Právna úprava je v zákone č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle. Štátni príslušníci Ukrajiny majú možnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 90 dní. V prípade, ak by chceli zotrvať na našom území dlhšie, je potrebné požiadať o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadať o dočasné útočisko, prípadne o azyl. Ako požiadať o dočasné útočisko? Krok za krokom. Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína predložením vyhlásenia cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Toto vyhlásenie je potrebné uskutočniť pri vstupe na územie Slovenskej republiky v mieste hraničného prechodu alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare – oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava. Vyhlásenie cudzinca je Prílohou č. 1 zákona o azyle. Policajný útvar je povinný žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska bezodkladne zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadateľ je tiež povinný vyplniť Dotazník, ktorý je Prílohou č. 3 zákona o azyle a absolvovať pohovor s povereným

Pre klienta je advokát dobrým partnerom vtedy, ak rozumie jeho biznisu

Mali ste už detstve tendenciu riešiť „spory“ medzi vašimi kamarátmi? Áno, už ako malá som mala tendenciu vstupovať do sporov a urovnávať ich. Častokrát som vstupovala i do sporov, ktoré sa ma netýkali. (Smiech) Musím priznať, že sa tiež stávalo, že som práve ja bola iniciátorom toho sporu. Spory, ktoré som iniciovala, som mala snahu aj vyhrať. Mám v povahe preberať zodpovednosť za iných, preto je prirodzené, že dnes pôsobím práve k advokácii. Pochádzate z právnickej rodiny?  Nie, nepochádzam z právnickej rodiny. Nikto z môjho najbližšieho okolia nie je advokát a ani právnik. Moja mama je učiteľka, miluje prácu s deťmi a otec pôsobil celý život v manažmente v energetickej spoločnosti. Ako malá som milovala seriály z právnického prostredia a veľmi ma fascinovalo súperenie strán v súdnej sieni. Myšlienka stať sa advokátom a zastupovať klientov ma nadchla. Viem sa pre veci rýchlo zapáliť a ak ma niečo naozaj baví, viem tomu venovať veľmi veľa času. Vyštudovali ste zaujímavú kombináciu odborov manažment a právo, časť štúdia ste strávili na Malte. Prečo ste si zvolili práve kombináciu práva a manažmentu? Keď som končila právnickú fakultu, bolo veľmi ťažké nájsť si prácu ako koncipient. Platové podmienky pre koncipientov neboli motivujúce. V tom čase školy chrlili veľa študentov práva a advokátske kancelárie si mohli vyberať. Uvedomovala som si, že je potrebné sa od ostatných niečím odlíšiť a mať v porovnaní s rovesníkmi v niečom navrch. Rozhodla som sa pre manažment, marketing a právo. Táto kombinácia mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo. Zahraničné štúdium je jedna z vecí, ktorú určite mladým ľuďom odporúčam. Je to veľmi cenná skúsenosť. Mala som možnosť spoznať novú krajinu, iný školský systém, zlepšiť sa v jazyku, či stretnúť množstvo zaujímavých ľudí.  Vzdelanie v manažmente, marketingu a práve mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo. Právne poradenstvo poskytujete klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií. Čo Vás na tejto oblasti baví? M&A transakciám sa venujem už niekoľko rokov, je to nesmierne zaujímavá oblasť. Často sa jedná o časovo náročné, nárazové projekty. Každá transakcia so sebou prináša niečo nové. Predstavte si, že jeden deň kupujete ambulanciu, na druhý deň predávate priemyselný park, inokedy zasa kupujete zabehnutý IT podnik s miliónovými tržbami a stovkami zamestnancov. Páči sa mi, že práve transakcie so sebou prinášajú potrebu znalostí z viacerých oblastí a otvárajú možnosť nahliadnuť firmám do každodennej operatívy. Transakcie sú oblasťou, ktoré mi umožňujú sa realizovať – od naplánovania celej transakcie z hľadiska časovania a krokov, prípravy zmluvnej dokumentácie, vyjednávanie podmienok, až po samotný closing transakcie.  V rámci právnej praxe sa venujete viacerým témam – právnemu poradenstvu v oblasti informačných technológií, financií, hospodárskej súťaži, verejnému obstarávaniu a korporátnej agende. Špecializujete sa na oblasti ochrany osobných údajov, skúsenosti máte z real estate projektov. Prečo práve tento mix?  V act MPH advocates máme veľa zaujímavých klientov z rôznych podnikateľských odvetví, čo prirodzene vytvára aj priestor na realizáciu sa v rozmanitých oblastiach práva. Na druhej strane to vytvára aj tlak na expertízu členov nášho tímu.  Majú tieto oblasti pre vás niečo spoločné? Je dôležité, aby som bola pre klientov spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Som presvedčená, že advokát môže byť dobrým partnerom klientovi práve vtedy, keď rozumie klientovmu biznisu.

Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciách

Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Zorientujte sa v novom zákone o elektronických komunikáciách.

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová prijala pozíciu partnera advokátskej kancelárie act MPH advocates

Katarína je od roku 2016 významnou súčasťou advokátskej kancelárie act MPH advocates. Katarína vo svojej súčasnej praxi komplexne pokrýva náročné projekty a adresuje riziká, ktoré mnohokrát unikajú pozornosti. Poskytuje právne služby domácim, aj zahraničným korporátnym klientom z viacerých priemyselných segmentov. V rámci aliancie act legal je členkou viacerých expertných tímov a zúčastňuje sa na projektoch s medzinárodným presahom. M&A transakciám sa pracovne venujem už niekoľko rokov. Rôznorodosť, ktorú predstavuje raz kúpa ambulancie, inokedy predaj priemyselného parku, či akvizícia zabehnutej IT spoločnosti s miliónovými tržbami a stovkami zamestnancov, ma v mojej práci inšpiruje. M&A transakcie so sebou prinášajú potrebu znalostí z viacerých prierezových oblastí a otvárajú možnosť porozumieť firmám v ich každodennej operatíve. Prezradila o sebe Katarína Kasalová, partner act MPH advocates. Katarína je advokátkou s unikátnou kombináciou znalostí. Do nášho tímu vnáša jedinečné skúsenosti, ale aj schopnosť inovatívne komunikovať s koncipientmi a motivovať ich. Venuje sa transakciám, téme ochrany osobných údajov, projektom súvisiacim s nehnuteľnosťami alebo životným prostredím a operáciám vo firmách zameraných na informačné technológie. S Katarínou úspešne spolupracujeme aj na viacerých medzinárodných projektoch – v aliancii act legal, ktorá  zastrešuje vyše 400 právnikov z 9 krajín, patrí k našim uznávaným právnym expertom. Približuje JUDr. Milan Malata, zakladajúci partner act MPH advocates. Aktuálni partneri act MPH advocates sú JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedűš, Mgr. Jana Alušíková, Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M. Pre klienta je advokát dobrým partnerom vtedy, ak rozumie jeho biznisu

act MPH advocates medzi najlepšími

Milan Malata, partner act MPH advocates, si prevzal tento rok dve ocenenia za víťazstvá v kategóriách Sporová agenda a Telekomunikácie, právo informačných technológií.  Tieto ocenenia si úprimne vážime, rovnako ako aj dôveru a spoluprácu našich klientov. Poďakovanie patrí aj celému tímu act MPH advocates, ktorý vďaka svojmu nasadeniu a expertíze pretavuje spoluprácu s klientmi do úspešných projektov. JUDr. Milan Malata Naša advokátska kancelária si ďalej odniesla status “Veľmi odporúčaná” v oblastiach reštrukturalizácia a insolvencia, právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo, energetika a energerické projekty, fúzie a akvizície a pracovné právo. act MPH advocates je komisiou “Odporúčaná” v sektore bankovníctva a financií, developerských projektov a nehnuteľností a oblasti daňového práva. 

act MPH advocates je Právnickou firmou roka 2022

Advokátska kancelária act MPH advocates sa stala VÍŤAZOM v prestížnej súťaži Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií a aj v kategórii Logistika

Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciách

Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Zorientujte sa v novom zákone o elektronických komunikáciách.

act MPH advocates medzi najlepšími

Milan Malata, partner act MPH advocates, si prevzal tento rok dve ocenenia za víťazstvá v kategóriách Sporová agenda a Telekomunikácie, právo informačných technológií.  Tieto ocenenia

act-logo-white
act legal pôsobí v hlavných európskych obchodných centrách.
Amstredam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno  •  Praha •  Viedeň •  Varšava